Тези нарушения засягат генерирането и разбирането на речта, както и създават трудности при писане и четене. 

Делят се на няколко категории:

  • Нарушения на говорния език (дисфазия) – семантични езикови нарушения (нарушения на генериране и разбиране на вербална информация): фонологични нарушения, граматични нарушения, семантично-прагматични нарушения;
  • Нарушения на писмения език –
    дислексия (нарушено четене), дисграфия (нарушено писане), дискалкулия (нарушени математически способности); вторична дислексия (в следствие на нарушения на рецепторите – слух, зрение, умствена изостаналост, нарушена моторика, аутизъм и
    други);
  • Афазия – придобито езиково нарушение при възрастни в следствие на различни мозъчни увреди: моторна афазия на Брока, сензорна афазия на Вернике, глобална афазия, транскортикална моторна афазия, транкортикална сензорна афазия, проводникова афазия, аномична афазия, детска афазия;